ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARKAS QURULUŞLU C11-C14 TSİKLOOLEFİNLƏRİN TƏBİİ VƏ SİNTETİK H-FORMALI MORDENİT İŞTİRAKI İLƏ SİNTEZİ
H.M.Əlimərdanov, Ö.Ə.Sadıqov, A.A.Cəlilova, M.B.Əlmərdanova

 

Ditsiklopentadienin (DTPD) H-formalı seolit katalizatorları iştirakı ilə monomerləşməsindən alınan tsiklopentadienin C5–C6 tsiklodienlər, onların metil- və viniltörəmələri ilə sodimerləşməsi ilə sintez olunmuş dienlərin axar sistemdə, atmosfer təzyiqində hidrogenləşməsi yolu ilə karkas quruluşlu C11–C14 tsikloolefinlərin effektiv alınma metodu işlənib hazırlanmışdır. Katalizator kimi istifadə olunan seolitlər ditsiklopentadienin monomerləşməsini sürətləndirir, əmələ gələn tsiklopentadienin oliqomerləşmə sürətini aşağı salır və onun C6–C9 tsiklik doymamış karbohidrogenlərlə sodimerləşmə reaksiyanın selektivliyini yüksəldir.

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, tsikloheksadien-1,3, 4-viniltsikloheksen, bitsiklo[2.2.1]hept-2-en, H-formalı mordenit və NaY seoliti, dimerləşmə, hidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı