ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİOBİUM(V) 2-HİDROKSİTİOFENOL VƏ HİDROFOB AMİNlLƏRDƏN İBARƏT XROMOGEN SİSTEMİN EKSTRAKSİYASI
A.M.Məhərrəmov, N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov

 

Niobiumun(V) 2-hidroksitiofenol və hidrofob aminlərlə kompleksinin əmələ gəlmə şəraiti öyrənilmişdir. Hidrofob amin kimi anilin, aminopiridin və dipiridil istifadə edilmişdir. Müxtəlifliqandlı kompleksin əmələgəlmə və ekstraksiyasının optimal şəraiti (üzvi reagent, ekstraksiya vaxtı, su fazanın turşuluğu, reagentlərin qatılığı) tapılmış və bir sıra əsas sabitləri [davamlılq sabiti (β), ekstraksiya sabiti (Keк), tarazlıq sabiti) (Ktaraz), polimerləşmə dərəcəsi (γ)] hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : niobium, spektrofotometriya, müxtəlifliqandlı komplekslər , 2-hidroksitiofenol, hidrofob aminlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı