ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA EDİLMİŞ ELASTOMER QARIŞIQLARI ƏSASINDA ŞİN REZİNLƏRİNİN HAZIRLANMASI
D.S.Məmməd Həsənzadə, T.A.Məmmədova

 

SKİ-3PVX-SKEPT-60 qarışıqları əsasında kompozisiyalar kükürd–kaptaks vulkan­laşdırıcı sistemi ilə vulkanlaşdırılqıqda, sənayedə istifadə edilən SKİ-3 və təbii kau­çuk əsasında kompozisiyalara nisbətən, tərkibdən ağ dudanın tam çıxarılmasına və ZnO-nin miqdarın 25 k.h.-dən 5 k.h. qədər azaldırılmasına baxmayaraq, daha sürətlə vulkanlaşırlar, təzyiq altında tökmə üsulu ilə emal edirlər, metalla və rezinlə yüksək əlaqə davamlılığında malikdirlər. Bu kompozisiyalar sənayedə avtokameraların metal ventilinin davam rezinlərinin hazırılanması üçün təklif edilmişdir.

 

Açar sözlər : qarışıqlar, sopolimerlər, polivinilxlorid, funksional polimerlər, davamlılıq, adqeziya, texniki karbon
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı