ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO-1,3-DİHİDROKSİFENİLENİN EPİXLORHİDRİNLƏ REAKSİYASININ QANUNAUYĞUNLUQLARININ VƏ MƏHSULLARININ TƏDQİQİ
E.T.Aslanova, B.Ə.Məmmədov, N.Ə.Ələkbərov

 

Oliqo-1,3-dihidroksifenilenin (1,3-ODHF) epixlorhidrinlə (EXH) reaksiyasının qanunauyğunluqları və məhsulları tədqiq olunmuşdur. 1,3-ODHF-ın hidroksil qruplarının EXH-nin oksiran halqası ilə qarşılıqlı təsirinin kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri tapılmışdır. 1,3-ODHF-in istiliyədavamlı propilhidrin efirləri alınmışdır. Onlar metal və şüşə lövhələr üzə-rində yaxşı fiziki-mexaniki göstəricilərlə xarakterizə olunan yüksək keyfiyyətli örtüklər əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir.

 

Açar sözlər : oliqo-1,3-dihidroksifenilen, epixlorhidrin, oliqo-1,3-dihidroksifenilenin propilxlorhidrin efirləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı