ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO-1,3-DİHİDROKSİFENİLENİN EPİXLORHİDRİNLƏ REAKSİYASININ QANUNAUYĞUNLUQLARININ VƏ MƏHSULLARININ TƏDQİQİ
E.T.Aslanova, B.Ə.Məmmədov, N.Ə.Ələkbərov

 

Oliqo-1,3-dihidroksifenilenin (1,3-ODHF) epixlorhidrinlə (EXH) reaksiyasının qanunauyğunluqları və məhsulları tədqiq olunmuşdur. 1,3-ODHF-ın hidroksil qruplarının EXH-nin oksiran halqası ilə qarşılıqlı təsirinin kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri tapılmışdır. 1,3-ODHF-in istiliyədavamlı propilhidrin efirləri alınmışdır. Onlar metal və şüşə lövhələr üzə-rində yaxşı fiziki-mexaniki göstəricilərlə xarakterizə olunan yüksək keyfiyyətli örtüklər əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir.

 

Açar sözlər : oliqo-1,3-dihidroksifenilen, epixlorhidrin, oliqo-1,3-dihidroksifenilenin propilxlorhidrin efirləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı