ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO-1,3-DİHİDROKSİFENİLENİN EPİXLORHİDRİNLƏ REAKSİYASININ QANUNAUYĞUNLUQLARININ VƏ MƏHSULLARININ TƏDQİQİ
E.T.Aslanova, B.Ə.Məmmədov, N.Ə.Ələkbərov

 

Oliqo-1,3-dihidroksifenilenin (1,3-ODHF) epixlorhidrinlə (EXH) reaksiyasının qanunauyğunluqları və məhsulları tədqiq olunmuşdur. 1,3-ODHF-ın hidroksil qruplarının EXH-nin oksiran halqası ilə qarşılıqlı təsirinin kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri tapılmışdır. 1,3-ODHF-in istiliyədavamlı propilhidrin efirləri alınmışdır. Onlar metal və şüşə lövhələr üzə-rində yaxşı fiziki-mexaniki göstəricilərlə xarakterizə olunan yüksək keyfiyyətli örtüklər əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir.

 

Açar sözlər : oliqo-1,3-dihidroksifenilen, epixlorhidrin, oliqo-1,3-dihidroksifenilenin propilxlorhidrin efirləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı