ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN BİOLOJI TƏMİZLƏNMƏSİ
E.R.Babayev

 

Məqalədə bitkilər və nefti parçalayan mikroorqanizm birliklərinin birgə təsirindən istifadə etməklə  Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarının fitoremediasiya sxemi təsvir olunmuşdur. Neft çirk­lənmələrinə tolerant olan bitkilərin rizosferasından neft məhsullarını parçalayan fəal ştamlar ayrılmış və seçilmişdir. Bitkilər və destruktor mikroorqanizmlər vasitəsilə fitoremediasiya proseslərini intensiv­ləşdirən əlavələr seçilmişdir.

 

Açar sözlər : neft çirklənməsi, rekultivasiya, mikroorqanizmlər, bioremediasiya, ştammlar, fitoremediasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı