ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN BİOLOJI TƏMİZLƏNMƏSİ
E.R.Babayev

 

Məqalədə bitkilər və nefti parçalayan mikroorqanizm birliklərinin birgə təsirindən istifadə etməklə  Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarının fitoremediasiya sxemi təsvir olunmuşdur. Neft çirk­lənmələrinə tolerant olan bitkilərin rizosferasından neft məhsullarını parçalayan fəal ştamlar ayrılmış və seçilmişdir. Bitkilər və destruktor mikroorqanizmlər vasitəsilə fitoremediasiya proseslərini intensiv­ləşdirən əlavələr seçilmişdir.

 

Açar sözlər : neft çirklənməsi, rekultivasiya, mikroorqanizmlər, bioremediasiya, ştammlar, fitoremediasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı