ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOPROPİL SPİRTİNİN ASETONA KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ AKTİV SEOLİT KATALİZATORUNUN SEÇİLMƏSİ VƏ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, K.İ.Mətiyev, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova

 Cu2+ və Pd2+ ionları ilə  modifikasiya olunmuş A tipli seolit, təbii klinoptilolit və mordenit seolitləri üzərində müxtəlif temperaturda, reaksiya qarışığının müxtəlif həcmi sürətlərində, reagentlərin və inert durulaşdırıcının müxtəlif mol nisbətlərində  izopropil spirtin asetona katalitik parsial oksidləşməsi reaksiyasının tədqiqi aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində ionların miqdarında təbii mordenit katalizatoru aparılan reaksiyada yüksək aktivlik göstərir. Ədəbiyyat materiallarına və kinetik eks­perimental tədqiqatlarına əsasən reaksiyanın mərhələli axma mexanizmi təklif olunmuşdur və prosesin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış kinetik modeli təklif olunmuşdur.

 

Açar sözlər : izopropil spirti, aseton, təbii mordenit, mexanizm, kinetik model, kinetik sabitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı