ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOPROPİL SPİRTİNİN ASETONA KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ AKTİV SEOLİT KATALİZATORUNUN SEÇİLMƏSİ VƏ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, K.İ.Mətiyev, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova

 Cu2+ və Pd2+ ionları ilə  modifikasiya olunmuş A tipli seolit, təbii klinoptilolit və mordenit seolitləri üzərində müxtəlif temperaturda, reaksiya qarışığının müxtəlif həcmi sürətlərində, reagentlərin və inert durulaşdırıcının müxtəlif mol nisbətlərində  izopropil spirtin asetona katalitik parsial oksidləşməsi reaksiyasının tədqiqi aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində ionların miqdarında təbii mordenit katalizatoru aparılan reaksiyada yüksək aktivlik göstərir. Ədəbiyyat materiallarına və kinetik eks­perimental tədqiqatlarına əsasən reaksiyanın mərhələli axma mexanizmi təklif olunmuşdur və prosesin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış kinetik modeli təklif olunmuşdur.

 

Açar sözlər : izopropil spirti, aseton, təbii mordenit, mexanizm, kinetik model, kinetik sabitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı