ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(N,N-DİMETİLDİTİOKARBAMOİL)-2-PROPANOLUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, L.F.Zeynalova

 

N,N-dimetilditiokarbamin turşusunun natrium duzunun 1-xlor-2-propanolla qaşılıqlı təsirindən 1-(N,N-dimetilditiokarbamoil)-2-propanol sintez edilmişdir. Onun aromatik izosianat və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq karbamat və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : N,N-dimetilditiokarbamin turşusu, karbamatlar, tiokarbamatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı