ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C5–C12 TSİKLİK KETONLARIN VƏ ONLARIN ETIİENQLİKOLLA ASETALLARININ TERMOHEMİLÜMİNESSENSİYASI
N.R.Dadaşova, Ç.Q.Salmanova, R.Ə.Cəfərova, S.F.Əhmədbəyova, M.F.Abbasov, H.M.Əlimərdanov, Ə.P. Məmmədov

Tsiklopentanon, tsikloheksanon və onların alkil törəmələri, etilenqlikolla spiroasetallarının termooksidləşmə prosesi, aşağı temperaturlarda termohemilüminessensiya (THL) metodu vasitəsilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu birləşmələrdə hidrogenin mütəhərrik atomlarının intensiv THL prosesində qopması sərbəst radikallarının effektiv generasiyası baş verir. Bu birləşmələri müxtəlif neftlərin və bitki yağlarının müalicəvi xüsusiyyətlərinin artırılması üçün bioloji aktiv əlavələr kimi təklif etmək olar

Açar sözlər : termohemilüminessensiya, tsikloheksanon, heptiltsiklopentanon, heptiltsikloheksanon, spiroasetallar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı