ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROTERMAL METODLA Sb2S3 BİRLƏŞMƏSİNİN NANOKRİSTALLARININ ALINMASI
B.Z.Rzayev, A.N.Qarayev, N.A.Məmmədova

 

Kaliumantimoniltartrat duzunun etilenqlikolda, sıılfidləşdirici reagent kimi kükürdün etilendiamində məhlullarından istifadə edərək Sb2S3 birləşməsinin nanokristalı alınmışdır. Alınmış Sb2S3 birləşməsinin udulma spektri çəkilmişdir. Termoqrafik və rentgenfaza analizləri vasitəsilə Sb2S3 birləşməsinin nanokristalları tədqiq edilmiş və kristalların nanoçubuq formasında olduğu müəyyən edilmişdir. Müxtəlif temperaturlarda Sb2S3 birləşməsinin nanoçubuq şəklində olan kristallarının böyümə şəraiti öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : kükürd, kaliumantimoniltartrat duzu, hidrotermal metod, etilenqlikol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı