ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROTERMAL METODLA Sb2S3 BİRLƏŞMƏSİNİN NANOKRİSTALLARININ ALINMASI
B.Z.Rzayev, A.N.Qarayev, N.A.Məmmədova

 

Kaliumantimoniltartrat duzunun etilenqlikolda, sıılfidləşdirici reagent kimi kükürdün etilendiamində məhlullarından istifadə edərək Sb2S3 birləşməsinin nanokristalı alınmışdır. Alınmış Sb2S3 birləşməsinin udulma spektri çəkilmişdir. Termoqrafik və rentgenfaza analizləri vasitəsilə Sb2S3 birləşməsinin nanokristalları tədqiq edilmiş və kristalların nanoçubuq formasında olduğu müəyyən edilmişdir. Müxtəlif temperaturlarda Sb2S3 birləşməsinin nanoçubuq şəklində olan kristallarının böyümə şəraiti öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : kükürd, kaliumantimoniltartrat duzu, hidrotermal metod, etilenqlikol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı