ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-HALOGENASETOFENONLARIN AMİNOMETİLLƏŞMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S.Ə.Sərdarova, M.M.Ağamalıyeva

 

2-Hidroksi-5-halogenasetofenonların sərbəst ikili aminlər və formaldehidlə aminometilləşmə reaksiyası aparılıb. Mü­əyyən edilib ki, həlledici olmayan  mühitdə O-aminometilləşmə nəticəsində 2-aminometoksi-5-halogenasetofenonlar əmələ gəlir. Spirt mühitində ikili aminometilləşmə baş verir və b-amino-2-aminometoksi-5-halogenpropiofenonlar alınır. Alternativ yolla C-aminometilləşmənin müvafiq məhsulları alınmış, onların O-aminometilləşmə məhsullarından fərqli olması müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-hidroksi-5-halogenasetofenonlar, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı