ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-HALOGENASETOFENONLARIN AMİNOMETİLLƏŞMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S.Ə.Sərdarova, M.M.Ağamalıyeva

 

2-Hidroksi-5-halogenasetofenonların sərbəst ikili aminlər və formaldehidlə aminometilləşmə reaksiyası aparılıb. Mü­əyyən edilib ki, həlledici olmayan  mühitdə O-aminometilləşmə nəticəsində 2-aminometoksi-5-halogenasetofenonlar əmələ gəlir. Spirt mühitində ikili aminometilləşmə baş verir və b-amino-2-aminometoksi-5-halogenpropiofenonlar alınır. Alternativ yolla C-aminometilləşmənin müvafiq məhsulları alınmış, onların O-aminometilləşmə məhsullarından fərqli olması müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-hidroksi-5-halogenasetofenonlar, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı