ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VANADİL METALÜZVİ KOMPLEKSİNİN (C5H5)2V=O·(THF)5 TSİKLOPENTADİENİL LİQANDLARI İLƏ TERMİKİ PARÇALANMASINDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ METALOKSİD DAŞIYICI SƏTHİNDƏ NANOSTRUKTURLAŞDIRILMIŞ VANADİUM OKSİD ÖRTÜYÜNÜN ALINMASI
G.Z.Süleymanov

 

bis-Tsiklopentadienil vanadium(III) xloridin (С5Н5)2VCl (2) zəif qələvi mühitində hidrolizindən alınmış solvat­laş­dırılmış  penta-kis-tetrahidrofuranat vanadium kompleksinin (С5Н5)2V=О(ТНF)5 termiki parcalanması  ilə metaloksid daşıyıcı səthində nanostrukturlaşmış vanadiumoksid nazik örtük alınmışdır. Məlum olmuşdur ki, 5–7 mk ölcüdə hissəcikli sferik Al2O3 üzərinə çökdürülmüş 50 ml həcmli  həlledicinin (THF) 0.1 mol/100 ml qatılığında 45 nm qalınlığında nazik vanadiumoksid təbəqəsi alınır

 

Açar sözlər : vanadium oksid, katalitik sistem, katalizatorun səthi, oksidləşdirici dehidrogenləşmə, izobutan, izobutilen
Məqaləyə baxın