ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOL MÜHİTİNDƏ Cu, Co VƏ Al NİTRATLARIN BİRGƏ HİDROTERMAL DEKOMPOZİSİYA ÜSULU İLƏ NANOÖLCÜLÜ TOZLARIN ALINMASI
S.T.Cəfərova, Ə.Ə.Məcidov, M.M.Əhmədov, B.Yalcın, P.Ə.Fətullayeva, S.A.Agayeva, M.H.Abbasov

 

Cu2+, Co2+ и Al3+ nitratların 220–3500С temperatur intervalında poliol mühitində (etilenqlikol və qliserin) hidrotermal-reduksion dekompozisiyası tədqiq edilmişdir. Sintez şəraitindən asılı olaraq  yüksək dispersli Cu–Co–Al  oksid və/və ya mis metal qarışığı olan sistemlərin formalaşmasının mümkünlüyü müəyyən edilmişdir. Reaksiya məhsulları UF və İG spektroskopiya, RFA, SEM  fiziki-kimyəvi üsulları ilə xarakterizə edilmişdir. Nanotozların fiziki-kimyəvi xassələri ilə sintez şəraiti arasında korelləsiyası müəyyənləşdirilmişdir. Reaksiyanın gedişi  haqqında mümkün ola bilən sxem təklif olunmuşdur.

 

Açar sözlər : nanohissəciklər, etilenqlikol və qliserin, hidrotermal şərait
Məqaləyə baxın