ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2-Pb-Se SISTEMİNDƏ XALKOPİRİT FAZASININ İLKİN KRİSTALLAŞMA SAHƏSİNİN TƏYİNİ
N.M.Allazova, T.M.İlyaslı

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları (DTA, RFA, MQA və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə sistemində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin xarakteri tədqiq edilmiş, sistemin  likvidus səthinin proyeksiyası diaqramı qurulmuş və xalkopirit fazasının ilkin kristallaşma sahəsi müəyyən edilmişdir. Sistemdə 6500C-də peritektik reaksiya ilə əmələ gələn CuInPbSe2  birləşməsinin olması aşkar edilmişdir

Açar sözlər : CuInSe2-Pb-Se sistemi, ilkin kristallaşma sahəsi, solidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı