ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2-Pb-Se SISTEMİNDƏ XALKOPİRİT FAZASININ İLKİN KRİSTALLAŞMA SAHƏSİNİN TƏYİNİ
N.M.Allazova, T.M.İlyaslı

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları (DTA, RFA, MQA və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə sistemində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin xarakteri tədqiq edilmiş, sistemin  likvidus səthinin proyeksiyası diaqramı qurulmuş və xalkopirit fazasının ilkin kristallaşma sahəsi müəyyən edilmişdir. Sistemdə 6500C-də peritektik reaksiya ilə əmələ gələn CuInPbSe2  birləşməsinin olması aşkar edilmişdir

Açar sözlər : CuInSe2-Pb-Se sistemi, ilkin kristallaşma sahəsi, solidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı