ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOPRORİLBENZOLUN OKSİDLƏŞMƏ PROSESİNDƏ NANO-TİTAN DİOKSİD HİSSƏCİKLƏRİNİN KATALİTİK TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
E.B.Zeynalov,Y.M.Nağıyev, M.Ya.Məhərrəmova

İzopropilbenzolun (kumolun) oksidləşmə prosesində  5­–10 nm orta ölçülü nano-titan dioksidin (nano-TiO2) katalitik təsiri tədqiq edilmişdir. Alınan kinetik məlumatlara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, nano-TiO2 müxtəlif qatılıqlarda aktiv katalitik təsirə malikdir. Oksidləşmə prosesi 1000C temperaturda 6 saat müddətində aparılmış və əsas məhsulun kumolhidroperoksid olması aşkar edilmişdir. Alınmış nəticələr aromatik  karbohidrogenlərin oksidləşmə prosesi üçün effektiv katalitik sistemlərin hazırlanmasında istifadə edilə bilər

Açar sözlər : hava oksigeni ilə oksidləşmə, izopropilbenzol, nano ölçülü titandioksid, Co naftenat, Mn naftenat, kumolhidroperoksid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı