ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(2-ALLİLFENOKSİ)-2,3-PROPANDİOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Y.J.Qasımova, V.S.Həsənov, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva

 

Məqalədə 1-(2-allilfenoksi)qliserinin sintezi və bəzi çevrilmə məhsullarının, yəni onun b-monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoalkoksi, monoasetoksi, dialkilamin törəmə­lə­rinin alınması sahəsində aparılmış tədqiqatlar və bu reaksiyaların optimal şəraitlərinin müəyyən edilməsi əks olunmuşdur

Açar sözlər : propandiolun allilfenoksi, monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoa­l­kok­si, mono­ase­t­oksi, dialkilamin törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı