ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN KУ-23 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ PİROLİZİN MAYE MƏHSULLARININ 130–1900C FRAKSİYASI İLƏ ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.A.Məcidov, H.C.İbrahimov, Ç.Q.Rəsulov

 

Fenolun KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə pirolizin maye məhsullarının 130–1900C fraksiyası ilə katalitik alkilləşmə reaksiyaları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat zamanı müxtəlif parametrlərin – reaksiya temperaturunun, müddətinin, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və katalizatorun miqdarının məq­sədli məhsulun çıxımına və seçiciliyinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın tapıl­mış optimal şəraitində məqsədli məhsulun çıxımı götürülən fenola görə 74.7%, seçiciliyi 92.3% olur

Açar sözlər : fenol, katalitik alkilləşmə, fraksiya 130–1900C, katalizator KУ-23, piroıiz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı