ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InSb2Se3S –InSe SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
İ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova, E.H.Məmmədov, S.A.Mehdiyeva

 

Diferensial-termiki, rentgenfaza, mikroquruluş analiz metodlar, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi vasitəsilə InSb2Se3S–InSe sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsir tədqiq edilmiş və sistemin faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,  InSb2Se3S–InSe sistemi In,Sb//S,Se kvaziüçlü sistemin kvazibinar kəsiyidir.  InSb2Se3S və InSe birləşmələri öz aralarında ikili evtektika əmələ gətirir, tərkibi 30 mol % InSe, əriməsi isə 450o C-dir. Sistemdə InSb2S3Se əsasında otaq temperaturunda 10 mol % İnSe bərk məhlul sahəsi alındığı halda, InSe  birləşməsi əsasında 3 mol % InSb2Se3S bərk məhlul sahəsi   müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : kvazibinar, peritektika, inkonqruent, eftektika, konqruent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı