ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLBENZOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASINDA QƏLƏVİ-TORPAQ METALLARI OKSİDLƏRİNİN ALÜMİNİUM OKSİDİNİN KATALİTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.B.Tağıyev, M.N.Abbasova, K.A.Güliyeva, N.S.Əsədov, F.M.Nəsirova

 

Göstərilmişdir ki, etilbenzolun oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında alüminium oksidin aktivliyinə maqne­ziumun promotorlaşdırıcı təsiri başlanğıc alüminium hidroksidin 120–1500C-də qurudulmasından sonra müşahidə edilir. Alüminium hidroksidi 5500C-də közərtdikdən sonra maqneziumun təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır ki, bu da yüksək temperaturda işlənmiş alüminium oksidin xüsusi səthinin, hidoksid örtüyünün və digər xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardir

 

Açar sözlər : etilbenzol, stirol, alüminium oksid, promotorlaşma, magnizium, kalsium oksidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı