ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ KORROZİYASINA QARŞI İSTİFADƏ OLUNAN İNGİBİTORLAR
F.Q.Seyfiyev, T.M.Naibova, İ.Q.Abdullayeva, F.Ə.Əmirov

 

Neft-mədən  avadanlıqlarının  korroziyasına qarşı  istifadə olunan  ingibitorların müxtəlif mühitlərdə tətbiq və tədqiqi araşdırılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, ən qorxulu korroziya agenti hidrogen-sulfiddir. Belə ki, hidrogen-sulfidin neftdə və lay suyunda olması neftçıxarma sənayesində istismar olunan avadanlıq və qurğuların korroziyasının intensivləşməsinə səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün ingibitorun düzgün seçilməsinə diqqət yetirilməlidir

Açar sözlər : korroziya, hidrogen-sulfid, ingibitor, neft-mədən avadanlıqları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı