ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ KORROZİYASINA QARŞI İSTİFADƏ OLUNAN İNGİBİTORLAR
F.Q.Seyfiyev, T.M.Naibova, İ.Q.Abdullayeva, F.Ə.Əmirov

 

Neft-mədən  avadanlıqlarının  korroziyasına qarşı  istifadə olunan  ingibitorların müxtəlif mühitlərdə tətbiq və tədqiqi araşdırılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, ən qorxulu korroziya agenti hidrogen-sulfiddir. Belə ki, hidrogen-sulfidin neftdə və lay suyunda olması neftçıxarma sənayesində istismar olunan avadanlıq və qurğuların korroziyasının intensivləşməsinə səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün ingibitorun düzgün seçilməsinə diqqət yetirilməlidir

Açar sözlər : korroziya, hidrogen-sulfid, ingibitor, neft-mədən avadanlıqları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı