ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ KORROZİYASINA QARŞI İSTİFADƏ OLUNAN İNGİBİTORLAR
F.Q.Seyfiyev, T.M.Naibova, İ.Q.Abdullayeva, F.Ə.Əmirov

 

Neft-mədən  avadanlıqlarının  korroziyasına qarşı  istifadə olunan  ingibitorların müxtəlif mühitlərdə tətbiq və tədqiqi araşdırılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, ən qorxulu korroziya agenti hidrogen-sulfiddir. Belə ki, hidrogen-sulfidin neftdə və lay suyunda olması neftçıxarma sənayesində istismar olunan avadanlıq və qurğuların korroziyasının intensivləşməsinə səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün ingibitorun düzgün seçilməsinə diqqət yetirilməlidir

Açar sözlər : korroziya, hidrogen-sulfid, ingibitor, neft-mədən avadanlıqları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı