ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏMİRİN(III) 4,7-DİFENİLFENANTROLİN VƏ NİTROBENZOLAZO-PİROKATEXİNLƏRLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSLƏRİ
N.X.Rüstəmov, Ü.N.Rüstəmova, A.X.Qədiməliyeva

 

Spektrofotometrik metodla dəmirin(III) 4,7-difenilfenantrolin  və nitrobenzolazo-pirokatexinlərlə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi,  analitik xassələri müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : dəmir(III), 4,7-difenilfenantrolin, nitrobenzolazo-pirokatexin, ekstraksiya, kompleks, spektrofotometr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı