ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏMİRİN(III) 4,7-DİFENİLFENANTROLİN VƏ NİTROBENZOLAZO-PİROKATEXİNLƏRLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSLƏRİ
N.X.Rüstəmov, Ü.N.Rüstəmova, A.X.Qədiməliyeva

 

Spektrofotometrik metodla dəmirin(III) 4,7-difenilfenantrolin  və nitrobenzolazo-pirokatexinlərlə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi,  analitik xassələri müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : dəmir(III), 4,7-difenilfenantrolin, nitrobenzolazo-pirokatexin, ekstraksiya, kompleks, spektrofotometr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı