ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
МECHANO-CHEMICAL MODIFICATION OF BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER BY EPICHLOROHYDRIN ОLYQOMERS
Y.M. Bilalov, R.E. Mustafayeva, İ.H. Movlayev, S.M. İbrahimova, F.A.Amirov

 

Mеchano-chemical modification BSC has been carried out in the  condition of traditional processing of elastomers. Various physical and chemical methods – IQ, NMR  spectroscopy, DTA  is established the fact of chemical interaction of rubber with olygoepichlorohydrin has been determined by means of –Cl, –OH, ether groups of olygoepichlolorhydrin and double communication of rubber 

Açar sözlər : butadiene-styrol rubber, oligoepichlorohydrin, меchano-chemical modification
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı