ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLALÜMOKSANIN HİDROLİZ MƏHSULLARI İLƏ DOLDURULMUŞ POLİETİLEN ƏSASINDA (NANO)KOMPOZİTLƏR
R.V.Əliyeva, Ə.R.Vəxşuri, A.H.Əzizov, N.T. Qəhrəmanov

 

Yeni titan-fenolyat katalitik sistemlərin iştirakında etilenin polimerləşməsi aparılmış, sokatalizator – metilalümoksanın hidroliz məhsulları ilə doldurulmuş nanokompozitlər hazırlanmış və IQS, RFA, DTA,, DSK, AQM analiz üsulları ilə identifikasiya olunmuşdur. Bu nümunələrin akrilonitrillə peroksid–amin sistemlərində sopolimerləşməsi aparılmış və alınan məhsulların yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki xassələrə və yüksək termooksidləşmə stabilliyinə malik olması göstərilmişdir

Açar sözlər : polietilen, nanokompozitlər, istilik-fiziki xassələr, titan-fenolyat katalizatorları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı