ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLALÜMOKSANIN HİDROLİZ MƏHSULLARI İLƏ DOLDURULMUŞ POLİETİLEN ƏSASINDA (NANO)KOMPOZİTLƏR
R.V.Əliyeva, Ə.R.Vəxşuri, A.H.Əzizov, N.T. Qəhrəmanov

 

Yeni titan-fenolyat katalitik sistemlərin iştirakında etilenin polimerləşməsi aparılmış, sokatalizator – metilalümoksanın hidroliz məhsulları ilə doldurulmuş nanokompozitlər hazırlanmış və IQS, RFA, DTA,, DSK, AQM analiz üsulları ilə identifikasiya olunmuşdur. Bu nümunələrin akrilonitrillə peroksid–amin sistemlərində sopolimerləşməsi aparılmış və alınan məhsulların yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki xassələrə və yüksək termooksidləşmə stabilliyinə malik olması göstərilmişdir

Açar sözlər : polietilen, nanokompozitlər, istilik-fiziki xassələr, titan-fenolyat katalizatorları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı