ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(2-TİENİL)-4-TRİFLÜOR-2-(2-HİDROKSİ-3.5-DİSULFOFENİLAZO)BUTAN-1,3-DİONUN KATİON SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRLƏ ASSOSİATLARI VƏ ONLARIN MİSİN(II) TƏYİNİNDƏ ANALİTİK TƏTBİQİ
R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva, К.Т.Agayeva, R.Q.Sulxnecad, F.М.Çıragov

 

Tərkibində iki sulfoqrup saxlayan 2-tieniltriflüorasetonun – 1-(2-tienil)-4-triflüor-2-(2-hidroksi-3.5-disulfo­fenil­azo)butan-1,3-dion (H2L) azotörəmələrinin su mühitində kation səthi aktiv maddələrlə (KSAM): setilpiridinxlorid (SPCl), setilpiridinbromid (SPBr), setiltrimetilammoniumbromid (STABr) qarşılıqlı təsiri öyrənilmişdir. H2L-in iki sulfoqrupu ilə KSAM-ın qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn ion assosiatlarının davamlılığı ilə onların komplekslərinin davamlılığı arasında qanunauyğunluq tapılmışdır. Misin(II) dəniz suyunda fotometik təyini metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : səthi aktiv maddələr, setilpiridinxlorid, setilpiridinbromid, setiltrimetilammoniumbromid.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı