ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(2-TİENİL)-4-TRİFLÜOR-2-(2-HİDROKSİ-3.5-DİSULFOFENİLAZO)BUTAN-1,3-DİONUN KATİON SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRLƏ ASSOSİATLARI VƏ ONLARIN MİSİN(II) TƏYİNİNDƏ ANALİTİK TƏTBİQİ
R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva, К.Т.Agayeva, R.Q.Sulxnecad, F.М.Çıragov

 

Tərkibində iki sulfoqrup saxlayan 2-tieniltriflüorasetonun – 1-(2-tienil)-4-triflüor-2-(2-hidroksi-3.5-disulfo­fenil­azo)butan-1,3-dion (H2L) azotörəmələrinin su mühitində kation səthi aktiv maddələrlə (KSAM): setilpiridinxlorid (SPCl), setilpiridinbromid (SPBr), setiltrimetilammoniumbromid (STABr) qarşılıqlı təsiri öyrənilmişdir. H2L-in iki sulfoqrupu ilə KSAM-ın qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn ion assosiatlarının davamlılığı ilə onların komplekslərinin davamlılığı arasında qanunauyğunluq tapılmışdır. Misin(II) dəniz suyunda fotometik təyini metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : səthi aktiv maddələr, setilpiridinxlorid, setilpiridinbromid, setiltrimetilammoniumbromid.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı