ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TiO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İŞTİRAKINDA FENOL MƏHLULUNUN FOTOLİZİ
E.M.Gədirova, İ.R.Həsənova, G.S.Əliyeva, G.M.Eyvazova, M.M.Ağayev, Z.O.Gəhramanova, A.R.Əliyev, H.M.Mahmudov, M.A.Axundova, F.M.Muradova

TiO2 nanohissəciklər zol-gel üsulu ilə mülayim şəraitdə  titan(IV) izopropoksid, izopropil spirti və  ammonium hidroksiddən  heç bir  temperatur faktoru olmadan alınmışdır. TiO2 nanokristallarının quruluşu rentgen quruluş analizi ilə sübut edilmiş,ölçülərinin şəffaf elektron mikroskopu ilə 10–15 nm arasında olması tədqiq edilmiş, nanohissəciklərin ümumi səth sahəsi isə 159.6 m2/g təşkil etmişdir. Alınmış TiO2 nanohissəciklərinin fenol məhlulunun ultrabənövşəyi şüalanmaya əsasən fotokimyəvi parçalanması aparılmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-52-57 

Açar sözlər : TiO2-nanohissəcikləri, fenol, fotokatalitik proses, rentgen faza analizi, şəffaf elektron mikroskopu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı