ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl9NdTe6–Tl9BiTe6–Tl4PbTe3 SISTEMINDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XASSƏLƏRI
S.Z.İmaməliyeva, F.N.Hüseynov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA, EHQ və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Tl9NdTe6–Tl9BiTe6–Tl4PbTe3 sistemində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Sistemin likvidus və solidus səthlərinin proyeksiyaları, faza diaqramının bəzi izo- və politermik kəsikləri, həmçinin kristal qəfəs parametrlərinin, EHQ-nin və mikrobərkliyin tərkibdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdur ki, sistem Tl5Te3 tipli tetraqonal quruluşa malik qeyri-məhdud bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı