ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METANOLUN DİMETOKSİMETANA ÇEVRİLMƏSİ
L.G.Maharramova

 Metanolun  müxtəlif birləşmələrə: formaldehidə, dimetoksimetana , dimetilefirinə cevrilmə reaksiyalarının selektivliyi oxsigen iştirakinda texnoloji parametrlərin qeniş  dəyişmə şəraitində öyrənilmişdir. Metanolyn  dimetoksimetana cevrilməsi Zr–Vx  ərintisi  əsasında alınan  VO/ZrO2 rfnfkizatorunun iştirakinda aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, O2 mühitində vanadium oksid katalizatoru DMM qörə yüksək selektivlik (67.0%) qöstərir. Bu katalizatorun səthi RFA və RFES analizləri ilə tədqiq edilərək müəyyən edilmişdir ki, əsas məqsədli məhsulların çıxımları reaksiya şəraitindən və katalizatorun əziyyətindən asılı olaraq dəyişir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-65-69

Açar sözlər : metanol, Zr–Vx ərintisi, aktivləşmə, oksidləşmə reaksiyası, dimetoksimetan
Məqaləyə baxın