ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SbTeI−Bi2Te3 SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA üsulları ilə Sb2Te3+2BiI3↔Bi2Te3+2SbI3 qarşılıqlı sisteminin faza diaqramının SbTeI−Bi2Te3 politermik kəsiyi qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, maye fazadan ilkin olaraq Sb2-xBixTe3 bərk məhlulları (a-faza) kristallaşır. Sonra kristallaşma bir sıra non- və monovariant reaksiyalar üzrə davam edir və subsolidusda sistemdə α+γ1, α+γ2 və α+γ121 və γ2, SbTeI və BiTeI əsasında bərk məhlullardır) heterogen sahələri əmələ gəlir. Alınmış yeni bərk məhlullar topoloji izolyator materialları və Raşba yarımkeçiriciləri kimi praktiki maraq kəsb edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-46-49 

 

Açar sözlər : SbTeI−Bi2Te3 sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, topoloji izolyatorlar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı