ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-(p-CARBOXYPHENYL)İMİD-2,3-DİHLOROBİCİCLO-[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DİKARBON TURŞUSUNUN FUNGİSİD XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Y.M.Nağıyev

Ortho-, meta-, paraaminobenzoy turşusu və dixloromalein anhidridinə əsaslanaraq, buzlu sirkə turşusu mühitində, dixlo­ro­rmalein turşusunun N əvəzli imidləri alınır. N-(orto-meta- və para-karboksifenil)imid-2,3-dixlor­bitsik­lo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun sintezi üçün, dixlorormalein turşusunun N əvəzli imidləri  tsiklopentadienlə dien sintezi reaksiyasına daxil edilmişdir.  Sintez edilmiş maddələrin  quruluşları müasir fizik-kimyəvi metodlarla təsdiqlənir. Dichlo­romalein turşusu və tsiklopentadienin N-əvəzli imidləri əsasında sintez etdiyimiz yeni birləşmələrin müəyyən praktik xüsusiyyətlərə malik olub-olmadığını öyrənmək üçün kənd təsərrüfatında hərtərəfli sınaqdan keçirilmiş və müxtəlif qatılıqlarda  bioloji aktivlikləri  öyrənilmişdir. Çoxsaylı test nəticələri göstərdi ki, sintez edilmiş adduktlar arasında N-(p-karboksifenil)imid-2,3-dixlorobisiklo-[2.2.1] hept-5-en-2,3-dikarbon turşusu, pambıq bitkisində əmələ gələn vilt xəstəliyinə qarşı çox yüksək  fungisid aktivliyinə malikdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, alunan maddə  0.1% qatılığınında  verticillum dahlial göbələklərinin tamamilə məhv olmsına səbəb olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-72-77

Açar sözlər : aminobenzoy turşusu, imide, bioloji testlər, funqisid aktivliyi, pambıq yarası, konsentrasiyası
Məqaləyə baxın