ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANIN TSİKLOHEKSANONA HİDROGEN PEROKSİDLƏ BİOMİMETİK OKSİDLƏŞMƏSİ MEXANİZMİ
S.Ə.Ağaməmmədova

Heterogen biomimetik katalizator (per-FTPhPFe(III)OH/Al2O3) iştirakında 130–2500C temperaturda tsikloheksanın qaz fazada oksidləşməsi prosesi öyrənilmiş, tsikloheksanın 34% konversiyasında tsikloheksanon və tsikloheksanolun ~80% selektivliklə 25.2%-ə qədər yüksək çıxımı  müəyyən olunmuşdur. Tsikloheksanın tsikloheksanona çevrilmə mexanizmi dəqiqliklə öyrənilmiş və reaksiyanın koherent-sinxronlaşdırılmış xüsusiyyəti göstərilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-61-66

Açar sözlər : tsikloheksan, oksidləşmə, biomimetik katalizatorlar, tsikloheksanon, hidrogen peroksid
Məqaləyə baxın