ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
LİTİUM TİTANATLARIN ƏMƏLƏGƏLMƏ TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
Ü.N.Şərifova

 

Elektrik hərəkət qüvvəsi üsulu ilə Pt│Li2O│ZrO2+10 % kütlə payı Y2O3, litium. şüşə│(Li2O)x(TiO2)1-x│Pt  elementlərinin  Т=1000–1200 К temperatur intervalında  və 0.35÷0.95 mol payı TiO2 qatılıq intervalında ölçülməsi ilə Li4TiO4, Li2TiO3, Li4Ti5O12 birləşmələrinin və   Li2TiO3 birləşməsi əsasında əmələ gələn Li1.92Ti1.04O3.04, Li2.12Ti0.94O2.92 fazalarının termodinamiki parametrləri təyin edilmişdir. Li2TiO3 birləşməsi müstəsna olmaqla litium titanatların əmələgəlmə termodinamiki funksiyaları ilk dəfə olaraq təyin edilir. 1000–1200 K intervalında təyin edilmiş qiymətlər  298 К temperaturuna ekstrapolyasiya olunmuşdur. Litium titanatların həm bəsit maddələrdən, həm də  Li2O və TiO2 birləşmələrindən əmələgəlmə termodinamiki funksiyaları təyin edilmişdir. Litium titanatların əmələgəlmə sərbəst enerjisi, entalpiyası və standart entropiyası üçün bu kəmiyyətlər alınmışdır: (Li4TiO4)=–2149 kC∙mol-1, (Li2TiO3)=–1565, (Li4Ti5O12)=–5923, (Li4TiO4)=–2286 kC∙mol-1, (Li2TiO3)=–1662, (Li4Ti5O12)= –6287, (Li4TiO4)= 119.1 J∙mol-1∙К-1, (Li2TiO3)=84, (Li4Ti5O12) = 315.7

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-60-66

Açar sözlər : litium titanatları, EHQ üsulu, sərbəst enerji, entalpiya, entropiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı