ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag8SiTe6–Ag8GeTe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
G.Əşirov

Ag8SiTe6–Ag8GeTe6 sistemində faza tarazlıqları differensial termiki və ovuntu rentgenfaza analizi üsulları ilə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə Si®Ge əvəzləməli fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Sistemin T–x diaqramı və bərk məhlulların qəfəs parametrlərinin tərkibdən aslılıq qrafiki qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-89-93

 

Açar sözlər : gümüş-germanium-silisium telluridləri, faza tarazlığı, bərk məhlullar, T–x diaqramı
Məqaləyə baxın