ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag8SiTe6–Ag8GeTe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
G.Əşirov

Ag8SiTe6–Ag8GeTe6 sistemində faza tarazlıqları differensial termiki və ovuntu rentgenfaza analizi üsulları ilə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə Si®Ge əvəzləməli fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Sistemin T–x diaqramı və bərk məhlulların qəfəs parametrlərinin tərkibdən aslılıq qrafiki qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-89-93

 

Açar sözlər : gümüş-germanium-silisium telluridləri, faza tarazlığı, bərk məhlullar, T–x diaqramı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı