ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ƏVƏZLİ SİLİSİUMÜZVİ 1,4-DİEN EPOKSİDLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
Ə.M.Qaramanov, N.X.Hüsiyev, M.Ş.Qurbanov, R.Ə.Əhmədova, S.N.Allahverdiyeva

Trialkilsilanların 1(5-metilheksen-5-in-2-iloksi)-2,3-epoksipropana birləşmə reaksiyaları H2PtCl6.6H2O katalizatorunun iştirakı ilə üçqat rabitə üzrə, lakin β-izomerin (oksigen atomuna nəzərən) üstün çıxımı (75–85%) ilə baş verir. Dimetilaminin epoksd halqasına birləşməsi ikili aminospirtə gətirir. Epoksisilanın tiokarbamitlə reaksiyası ilə isə uyğun episulfid alınmışdır. Epoksi-1,4-dienlər fenolformaldehid qatranının modifikatoru kimi tətbiq oluna bilərlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-55-59

Açar sözlər : 1-(5-metilheksen-5-in-2-iloksi))-2,3-epoksipropan, triorqanosilan, benzol, idrosililləşmə, epoksi-1,4-dien
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı