ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ƏVƏZLİ SİLİSİUMÜZVİ 1,4-DİEN EPOKSİDLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
Ə.M.Qaramanov, N.X.Hüsiyev, M.Ş.Qurbanov, R.Ə.Əhmədova, S.N.Allahverdiyeva

Trialkilsilanların 1(5-metilheksen-5-in-2-iloksi)-2,3-epoksipropana birləşmə reaksiyaları H2PtCl6.6H2O katalizatorunun iştirakı ilə üçqat rabitə üzrə, lakin β-izomerin (oksigen atomuna nəzərən) üstün çıxımı (75–85%) ilə baş verir. Dimetilaminin epoksd halqasına birləşməsi ikili aminospirtə gətirir. Epoksisilanın tiokarbamitlə reaksiyası ilə isə uyğun episulfid alınmışdır. Epoksi-1,4-dienlər fenolformaldehid qatranının modifikatoru kimi tətbiq oluna bilərlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-55-59

Açar sözlər : 1-(5-metilheksen-5-in-2-iloksi))-2,3-epoksipropan, triorqanosilan, benzol, idrosililləşmə, epoksi-1,4-dien
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı