ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİ
S.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov

Tiroid hormon əvəzedicisi olan levotiroksinin gündəlik tələb olunan dozasının yan təsirlərini azaltmaq məqsədi ilə xitozan əsaslı ağıllı hidrogel strukturuna immobilizasiyası həyata keçirilmişdir. Hidrogel xitozanın asetat aldehidi ilə Şiff reaksiyası və sonuncunun metil yodidlə kvaternizə və NaCl duzu ilə ion mübadilə reaksiyasından alınmışdır. Sonda xitozan əsaslı duzun -20 °C-də işlənilməsindən hidrogel alınmışdır. Hidrogelə fiziki sorbsiya üsulu ilə immobilizə olunmuş levotiroksinin miqdarı molekulyar elektron spektroskopiya üsulu ilə 227 nm-dəki xarakterik udma pikinə görə təyin edilmişdir. İQ və UV-Vis spektroskopik analiz üsullarının nəticələri ilə müəyyən olunmuşdur ki, levotiroksin ilə hidrogel arasındakı əlaqə əsasən hidrogen rabitəsi və molekullararası qarşılıqlı təsirin  oriyentasiya qüvvələri hesabına baş verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-6-12

Açar sözlər : xitozan, kvaternizə, hidrogel,levotiroksin,immobilizə, qarşılıqlı əlaqənin kimyəvi təbiəti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı