ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜHİTİN AĞIR METAL İONLARINDAN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİNİN SORBENT KİMİ İSTİFADƏSİ
Z.R.Ağayeva, S.S.Bayramova, H.İ.Rəfiyeva, Y.B.Qəhrəmanova, E.M.Kazımova, X.N.İlyasova

İstehsalat tullantı sularını  zərəzlişdirməsi məqsədi ilə yerri alümosilikat tipli xammal əsasında effektiv sorbentlər alınmışdır. Onların təbii və modifikasiya olunmuş formaların fiziki-kimyəvi xassəlləri öyrənilmişdir. Sorbsiya üsulu ilə  sorbentlərin  vasitəsi  ilə tullantı sulardan ağır metall ionlarının kənarlaşdırılması aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki,  təbii xammal əsasında Na-klinoptilolit və Na-bentonit alınmış sorbentlər istehsalat tullantı sularından ağır metall ionlarının zərəzlişdirilməsində sənayədə istifadə olunan КU-2-8 əvəzində müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-100-106

Açar sözlər : alümosilikat, sorbent, ağır metall ionları, sorbsiya üsülu
Məqaləyə baxın