ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Zn–B–P/Al2O3/Al-KATALİZATORUN İŞTİRAKI İLƏ m-TOLUİK TURŞUSU İLƏ DİETİLAMİNİN ASİLƏŞMƏ REAKSİYASININ MİKRODALQALI ŞUALANMASI
P.A.Muradova

Məqalədə mikrodalğalı sahəyə məruz qalma şəraitində dietilaminin m-toluik turşusu ilə m-toluik turşusu dietilamidinə (DEET) asilləşmə prosesində çevrilməsini daha da intensivləşdirmək üçün alüminium ilə armirlənmiş Al/γ-Al2O3 daşıyıcısının səthinə tətbiq olunan mikrodalğalı şüalanmanın enerjisini aktiv şəkildə udan Zn-B-P-oksid katalizatorunun mikrodalğalı sintezinin nəticələri təqdim olunur. Nəticələr mikrodalğalı enerjinin katalizator kütləsi ilə çevrilməsi nəticəsində reaksiya zonasında əmələ gələn termal rejimdə dietilamin ilə m-toluik turşusu ilə asilləşmə prosesinin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü nümayiş etdirir. Dietilaminin m-toluik turşusu ilə mikrodalğalı asilləşməsinin işlənib hazırlanmış üsulu texnoloji və enerji parametrlərinə görə mövcud analoqları üstələyir

 doi.org/10.32737/0005-2531-2022-3-110-116

 

Açar sözlər : Mikrodalgalı şüalanma, m-toluik turşusu, dietilamin, asilləşmə, m-toluik turşusu dietilamidi
Məqaləyə baxın