ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN-PROPİLEN ELASTOMERİNİN OKSID­LƏŞ­DİRİCİ XLORLASDIRILMASI
Ə.X.Rzayev, Ç.A.Çələbiyev

 

Etilen-propilen elastomerinin asagı temperaturda HCl və H2O2-nin (və ya HCl+NaOCl) sulu məhlullarının qa­rı­sı­ğından xlorlaşdırıcı agent kimi istifadə etməklə oxsixlorlasması yolu ilə xlorlaşmış etilen-propilen elas­tomerinin sin­te­zinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmisdir ki, etilen-propilen elastomerinin xlorlasma dərəcəsi oksid­ləş­diricinin miqdarını dəyişmək hesabına 0.6–27.6% intervalında tənzimlənə bilər.  PMR metodu ilə sübut olunmusdur ki, elastomerin oksixlorlasması makromolekulun metil, metilen və metin qruplarında olan hid­rogen atomlarının xlor atomları ilə avəz olunması hesabına gedir

Açar sözlər : oksidləşdirici xlorlaşması, xlorid turşusu, natrium hipoxlorit, etilen-propilen elastomeri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı