ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜZVİ ÇİRKAB SULARININ TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN ELEKTROFENTON TEXNOLOGİYASI İCMALI: OPTİMAL ŞƏRTLƏR VƏ ELEKTRODLARIN SEÇİMİ
Forat Yasir Əl-Caberi

Məişət və sənaye çirkab sularından çoxsaylı çirkləndiricilərin çıxarılması üçün bir neçə ənənəvi üsuldan istifadə olunur. Çirkab suların təmizlənməsi üçün istifadə olunan belə üsullardan biri də elektrokimyəvi üsullardır. Elektro-fenton texnologiyası (EFT) elektrokimyəvi üsulların növlərindən biridir. Bu icmalın məqsədi oxuculara son illərdə dərc olunmuş məqalələr əsasında EFT-nin ümumi tərifləri, terminologiyası, mexanizmləri, fundamental şərtləri və statistik təhlili haqqında geniş məlumat verməkdir. Bu işin əsas nəticələri sübut etdi ki, EFT reaktorda əmələ gələn adsorbentlərlə çirkləndiricilər arasında yaxınlıq dərəcəsinə görə qeyri-üzvi çirkləndiricilərdən daha çox üzvi çirkləndiricilərin çıxarılmasında tətbiq edilir. Bu texnologiyanın ən vacib şərtləri anodun növü, tətbiq olunan cərəyan və təmizləmə prosesinin müddətidir. Ənənəvi katod elektrodunun inkişafı ədəbiyyatda ən maraqlı sahə olmuşdur. EFT-nin üstünlüyü onu digər ənənəvi emallarla birlikdə ilkin və ya ikincil emal kimi həyata keçirmək qabiliyyətindədir. Statistik təhlil göstərir ki, seçilmiş istinad edilən məqalələrin 68%-i tək tətbiq edildikdə EFT-nin yüksək effektivliyinə nail olub, bu istinad edilən məqalələrin 32%-i isə digər texnologiyalarla inteqrasiya olunmuş sistemdə EFT-nin ən yaxşı effektivliyinə nail olub. Elektrofenton üsulu tullantı sularının, xüsusən də tərkibində üzvi çirkləndiricilər olanların təmizlənməsi üçün perspektivli texnologiyadır

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-3-70-82  

Açar sözlər : üzvi tullantı suları; elektrokimyəvi texnologiyalar; optimal şərait; statistik təhlil
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı