ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SERİUMUN(III) 1-FENİL-2,3-DİMETİLPİRAZOLON-5-AZO-4-PİROQALLOLLA 8-OKSİXİNOLİN İŞTİRAKINDA KOMPLEKS ƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN TƏDQİQİ
S.R.Hacıyeva, F.E.Hüseynov, A.Ş.Əfəndiyeva, M.T.Axundova, F.M.Çıraqov

 

8-oksixinolin iştirakında və iştirakı olmadan seriumun(III) 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azo-piroqallolla (L) kom­pleks əmələgətirməsi öyrənilmişdir. Eyniliqandlı CeL və müxtəlifliqandlı CeL–Ox birləşmələri pH 6-da əmələ gəlir. Qarşılıqlı təsirdə olan komponenetlərin eyni- (1:2) və müxtəlifliqandlı (1:2:2) birləşmələrdə nisbəti müəyyən edil­miş­dir. Seriumun süni qarışıqda fotometrik təyini metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azo-piroqallol, serium(III), 8-оksixinolin, kompleksəmələgətirmə, foto­metrik.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı