ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNDƏ PROTON MÜBA­Dİ­LƏSİNİN VƏ HİDROGEN RABİTƏSİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
İ.G.Məmmədov, M.R.Bayramov, R.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova

 Təqdim olunan işdə bəzi fenol birləşmələrinin məhlul sistemlərində baş verən mü­ba­di­lə pr­o­sesləri tədqiq edilmişdir. 2-Hidroksi-5-metilasetofenonun oksim törəməsinin, eləcə də 2-pro­­­­p­­e­­­­nilfenilasetatın müxtəlif məhlullarında proton mübadiləsinin (daşınmasının) baş verməsi 2D NOESY, 2D EXSY və sairə  NMR  spektroskopiyasının köməyilə aşkar olunmuşdur

Açar sözlər : fenol birləşmələr, proton mübadiləsi, 2-propenilfenilasetat, 2-hidroksi-5-metilase-tofenon, oksim törəmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı