ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNDƏ PROTON MÜBA­Dİ­LƏSİNİN VƏ HİDROGEN RABİTƏSİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
İ.G.Məmmədov, M.R.Bayramov, R.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova

 Təqdim olunan işdə bəzi fenol birləşmələrinin məhlul sistemlərində baş verən mü­ba­di­lə pr­o­sesləri tədqiq edilmişdir. 2-Hidroksi-5-metilasetofenonun oksim törəməsinin, eləcə də 2-pro­­­­p­­e­­­­nilfenilasetatın müxtəlif məhlullarında proton mübadiləsinin (daşınmasının) baş verməsi 2D NOESY, 2D EXSY və sairə  NMR  spektroskopiyasının köməyilə aşkar olunmuşdur

Açar sözlər : fenol birləşmələr, proton mübadiləsi, 2-propenilfenilasetat, 2-hidroksi-5-metilase-tofenon, oksim törəmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı