ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QIZIL(III) XLOR KOMPLEKSİNİN POLİMER SORBENTLƏ SORBSİYASININ KİNETİKASI
A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov, N.M.Sadıqov, Ü.İ.Yaqubova, B.A.Babayeva

ditizonla modifikasiya olunan fosfoxlorlaşmış polibutadien əsaslı sorbentin qızıl(III) ionu ilə sorb­siyasının kinetikası araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, qızılın sorbsiyası sürətlə gedir, tarazlıq qısa vaxt ərzində əldə olunur. Sorbsiya birinci tərtib sürətə malik olub, sürət sabiti 0.0237 dəq-1   hesablanmışdır

Açar sözlər : sorbsiya, kinetika, qızıl, xlor kompleksi, diffuziya, polimer sorbent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı