ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Y(OTf)3 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKINDA β-ENAMİNLƏRİN SİNTEZİ
İ.Ə.Əliyev, А.М.Мəhərrəmov, S.F.Fərzəliyev, İ.M.Əhmədov

 

Asetilaseton Y(OTf)3 katalizatorunun iştirakında aminlərlə β-enaminlər əmələ gətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı