ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnS–PbBi2S4 SISTEMINDƏ KIMYƏVI QARŞILIQLI TƏSIRIN XARAKTERI
Ş.H.Мəmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, H.R.Qurbanov

 

İlk dəfə olaraq fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə (DTA, RFA, MQA, sıxlığın və mikrobərkliyin təyini) SnS–PbBi2S4 sistemi komponentlərin geniş qatılıq intervalında tədqiq olunmuşdur. SnS–PbBi2S4 kvazibinar kəsiyinin hal diaqramı qurulmuş və müəyyən olunmuşdur ki, sistem evtektik tiplidir. evtektika nöqtəsinin koordinatları: 870 К temperaturda 25 mol%  SnS tərkiblidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı