ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnS–PbBi2S4 SISTEMINDƏ KIMYƏVI QARŞILIQLI TƏSIRIN XARAKTERI
Ş.H.Мəmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, H.R.Qurbanov

 

İlk dəfə olaraq fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə (DTA, RFA, MQA, sıxlığın və mikrobərkliyin təyini) SnS–PbBi2S4 sistemi komponentlərin geniş qatılıq intervalında tədqiq olunmuşdur. SnS–PbBi2S4 kvazibinar kəsiyinin hal diaqramı qurulmuş və müəyyən olunmuşdur ki, sistem evtektik tiplidir. evtektika nöqtəsinin koordinatları: 870 К temperaturda 25 mol%  SnS tərkiblidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı