ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÇAQ MOLEKULLU C3 KARBOHİDROGEN QAZLARININ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİ
A.Ə.Əliyeva, S.Ə.Məmmədxanova, N.N.Bağırova, M.N.Əsgərova

 

Alçaq molekullu C3 karbohidrogen qazlarının katalitik çevrilməsi nikellə və qalliumla modifikasiya olunmuş seolit tərkibli katalizatorlar üzərində aparılmışdır. Prosesdə çevrilmə reaksiyalarını məhz alifatik və ya aromatik  karbohidrogenlərin alınması istiqamətinə yönəltmək üçün hansı katalizatorun daha məqsədəuyğun olduğu müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı