ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÇAQ MOLEKULLU C3 KARBOHİDROGEN QAZLARININ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİ
A.Ə.Əliyeva, S.Ə.Məmmədxanova, N.N.Bağırova, M.N.Əsgərova

 

Alçaq molekullu C3 karbohidrogen qazlarının katalitik çevrilməsi nikellə və qalliumla modifikasiya olunmuş seolit tərkibli katalizatorlar üzərində aparılmışdır. Prosesdə çevrilmə reaksiyalarını məhz alifatik və ya aromatik  karbohidrogenlərin alınması istiqamətinə yönəltmək üçün hansı katalizatorun daha məqsədəuyğun olduğu müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı