ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YbPbTe2–Pb SİSTEMİ
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, E.Ə.Baxşəliyeva

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks üsulları ilə YbPbTe2–Pb sistemi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem qeyri-kvazibinar kəsiкdir

Açar sözlər : kvazibinar, qeyri-kvazibinar kəsiкlər, solidus, konqruent birləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı