ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SEOLİT KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ DİXLORMALEİN ANHİRİDİNİN ETİL SPİRTİ İLƏ EFİRLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYGUNLUQLARI BƏ MEXANİZMİ
B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, L.G.Məhərrəmova, F.Ə.Yunusova, E.M.Babayev

Dixlormalein anhidridinin etil spirti ilə HZSM, SBK seolit katalizatorlarının iştirakı ilə efirləşmə reaksiyasının kinetik qanunauygunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya homogen turşu kataliz qanununa uyğun baş verir. Reaksiyanın getməsinin mərhələli mexanizmi verilmiş, kinetik modeli tərtib edilmiş və onun parametrləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : etil spirti, seolit katalizatoru, dixlormalein anhidridi, , eterifikasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı