ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİPROPİLEN VƏ ETİLENPROPİLENDİEN ELASTOMERİ ƏSASINDA METALNANOHİSSƏCİKLİ POLİMER KOMPOZİTLƏRİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ
N.İ.Qurbanova, Ə.T.Alıyev, A.M.Quliyev, N.Ə.Əlimirzəyeva, N.Y.İşenko

 

Tərkibində nikel nanohissəcikləri olan nanodoldurucudan istifadə etməklə izotaktik polipropilen və etilenpropilendien elastomerləri əsasında yeni nanokompozit termoelastoplastlar alınmışdır. Nikel nanjhissəciklərinin alınmış nanokompozitlərin xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik (TQA) üsulların tədqiq olunmuşdur. Göztərilmişdir ki, nanohissəciklərin daxil edilməsi nanokompozitlərin möhkəmlik göstəricilərini saxlamaqla onların reoloji xassələrini və termostabilliyini yüksəldir.

 

Açar sözlər : nanokompozitlər, nikel nanohissəcikləri, izotaktik polipropilen, etilenpropilendien elastomeri, RFA, TQA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı