ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİPROPİLEN VƏ ETİLENPROPİLENDİEN ELASTOMERİ ƏSASINDA METALNANOHİSSƏCİKLİ POLİMER KOMPOZİTLƏRİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ
N.İ.Qurbanova, Ə.T.Alıyev, A.M.Quliyev, N.Ə.Əlimirzəyeva, N.Y.İşenko

 

Tərkibində nikel nanohissəcikləri olan nanodoldurucudan istifadə etməklə izotaktik polipropilen və etilenpropilendien elastomerləri əsasında yeni nanokompozit termoelastoplastlar alınmışdır. Nikel nanjhissəciklərinin alınmış nanokompozitlərin xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik (TQA) üsulların tədqiq olunmuşdur. Göztərilmişdir ki, nanohissəciklərin daxil edilməsi nanokompozitlərin möhkəmlik göstəricilərini saxlamaqla onların reoloji xassələrini və termostabilliyini yüksəldir.

 

Açar sözlər : nanokompozitlər, nikel nanohissəcikləri, izotaktik polipropilen, etilenpropilendien elastomeri, RFA, TQA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı